မဂၤလာပါ ဓမၼရံသီမိသားစုမွ ႀကိဳဆိုပါတယ္။
logo
Location မိုးကုတ္၊ မႏၱေလး၊ မံုရြာ၊ မူဆယ္၊ ေတာင္သာ၊
ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္

သံဃာ့ၾသ၀ါဒခံ ဓမၼရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာေက်ာင္းတိုက္ (မႏၲေလး၊ ျမစ္ငယ္ၿမိဳ႕)၏ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာ

၁။ နိဒါန္း

ဓမၼရံသီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ စီစဥ္ညႊန္ၾကားမႈ ၾသ၀ါဒကိုခံယူလၽွက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာေတာ္သုံးရပ္ တိုးပြားစည္ပင္ ထြန္းကားႏိုင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမစ္ငယ္ၿမိဳ႕၊ စာတိုးၿမိဳ႕ျပင္ႀကီးအုပ္စု၊ စက္ေကြ႕ရပ္ရွိ သံဃာ့ၾသ၀ါဒခံ ဓမၼရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာေက်ာင္းတိုက္ႀကီး ျဖစ္ထြန္းလာမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အရပ္ရပ္တို႔အား အစီရင္ခံတင္ျပပါမည္။

၂။ ႀကိဳးစားရွာေဖြ ေျမေနရာ

ဓမၼရံသီဆရာေတာ္ဘုရားသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ (၂၀၀၀) ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္ကာ သစာတရားေတာ္မ်ားကို ေဟာေျပာခ်ီးျမွင့္ခဲ႔ပါသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ွ တပည့္ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမ မ်ားအတြက္လည္း သစာတရားမ်ားကို နာၾကားမွတ္သားခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ွ တပည့္ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမ အားလံုးစုေပါင္းကာ မႏၲေလး ဓမၼရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာေက်ာင္းတိုက္ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ ညအထူးတရားပြဲမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး လူငယ္မ်ားႏွင့္ စတင္ကာ(၂၀၀၅)ခုႏွစ္တြင္ သာသနႏုဂဟပင္မေ၀ယ်ာ၀စအဖြဲ႕ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။(၂၀၀၅)ခုႏွစ္မွာဘဲ စစ္ကိုင္း-မႏၲေလး၊ ဧရာ၀တီျမစ္ ကမ္းနားလမ္း ဆည္တဲကြန္း ေနရာတြင္ ေျမ (၉) ဧကခန္႔ စတင္အလွဴခံ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေျမေနရာအား အခြန္လႊတ္ သာသနာေျမက်ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္စြာ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါ။

၃။ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီ ဓမၼရံသီ

ဓမၼဆရာေတာ္ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ေရွးဘုန္းေရွးကံႏွင့္ တပည့္သာ၀ကမ်ား၊ ဒကါ၊ ဒကါမမ်ား၏ ကုသိုလ္ကံအားေလွ်ာ္စြာ (၂၀၀၇)ခုႏွစ္၊ (၈)လပိုင္းတြင္ ျမစ္ငယ္ၿမိဳ႕၊ စာတိုးၿမိဳ႕ျပင္ႀကီးအုပ္စု၊ စက္ေကြ႕ရပ္တြင္ ဓမၼရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာေက်ာင္းတိုက္ တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ေျမေနရာ (၅.၅)ဧကရွိေသာ ေရွးေဟာင္း သာသနာေျမကို အလွဴခံရရွိခဲ႔ပါသည္။ ၄င္းေနရာသည္ ေျမစာရင္းဌာန(၁၉၁၂)ေျမပံုတြင္ (ဇီးဇံေက်ာင္း၊ စံပယ္ရံုေက်ာင္း)တို႔၏ ေရွးေဟာင္း မူလသာသနာေျမျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႕အတူ ေရွးေဟာင္းႏွစ္ထပ္ဘုရား အင္း၀ေခတ္ လက္ရာႏွင့္ ျမသီတာေရွးေဟာင္း ဆင္းတုေတာ္ပါ ဂူဘုရားမ်ားႏွင့္ ေရွးသိမ္တည္ရွိရာ ေနရာတို႔ကို ေျမပံုအညႊန္းပါ ကိုက္ညီမႈမ်ားႏွင့္အတူ သာသနာျပဳခြင့္ အလွဴခံရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမမ်ားစုေပါင္းကာ အားႀကိဳးမာန္တက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကပါသည္။

၄။ ကုသိုလ္ျပဳထား သာသနိက အေဆာက္အဦးမ်ား

( က) ပထမဦးဆံုး ေရတြင္းေရကန္ကို – ဖိုးေရခ်မ္း မိသားစု၊

( ခ ) ” မ်ိဳးသိန္း” အီလက္ထေရာနစ္ မိသားစုမွ မတည္အလွဴေတာ္ေငြ (က်ပ္သိန္း၅၀)

( ဂ ) ပထမဦးဆံုးေသာ ဘက္စံုသံုး ဓမၼမာမၼက ေက်ာင္းေဆာင္ကို ဦးဘိုေအး (အလွကုန္)မိသားစုမွ က်ပ္သိန္း (၇၅၀)
( ဃ) သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ နာယကအေဆာင္ ” ရီမြန္အေဆာင္ ” ကို ရီမြန္လက္ဖက္ မိသားစုမွ က်ပ္သိန္း (၇၅၀)
( င ) ” တိုယိုတာ ” မိသားစုမွ နာယကေက်ာင္းေဆာင္အတြက္ က်ပ္သိန္း (၇၅၀)
( စ )” ျမမာလာ ” မိသားစုမွ နာယကေက်ာင္းေဆာင္အတြက္ က်ပ္သိန္း (၇၅၀)
( ဆ) ” ေရႊလ၀န္း ” မိသားစုမွ နာယကေက်ာင္းေဆာင္အတြက္ က်ပ္သိန္း (၇၅၀)
( ဇ ) ” ျမစန္းေသာ္တာ ” မိသားစုမွ နာယကေက်ာင္းေဆာင္အတြက္ က်ပ္သိန္း (၇၅၀)

( စ် ) ” ဟန္ ” အထူးကုေဆးခန္းမွ ၀ိလာသိနီ သိမ္ေတာ္ႀကီးအတြက္ က်ပ္သိန္း (၁၂၀၀)
( ည) သစၥာဥာဏ္ေရာင္ ႏွစ္ထပ္ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးအတြက္ က်ပ္သိန္း (၉၅၀၀)
( ဋ ) ေယာဂီ (၃၀၀) အတြက္ ၃-ထပ္ေဆာင္၊ (၁)ထပ္လွ်င္ (၁၆)ခန္းပါ က်ပ္သိန္း (၆၀၀၀)

( ဌ ) “ပန္းႏု” စာေရးကိရိယာမိသားစုမွ တည္ေဆာက္ဆဲ ၃-ထပ္ ေရာဟိနီ ဆြမ္းစားေဆာင္ အတြက္ က်ပ္သိန္း (၁၅၀၀) ႏွင့္ အမ်ားစုေပါင္းအလွဴေငြ က်ပ္သိန္း (၃၅၀၀)
( ဍ )ေအာင္ခ်မ္းသာ မိသားစုမွ ၂-ထပ္ ပရိယတိ စာသင္ေဆာင္အတြက္ က်ပ္သိန္း(၁၅၀၀)
( ) ဓမၼရံသီ ဆရာေတာ္မွ တည္ေဆာက္ဆဲ ပရိယတိ ၃-ထပ္ စာသင္ေဆာင္အတြက္ က်ပ္သိန္း(၁၀၀၀)ႏွင့္ အမ်ားစုေပါင္းကာ တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိပါသည္။
(ဏ) ” စိန္စပယ္ဖူး ”  မိသားစုမွေရတြင္း ေရစင္အတြက္ က်ပ္သိန္း (၃၅၀)
(တ)” ျမစန္းေသာ္တာ”  မိသားစုမွ ေရတြင္းေရစင္ အမွတ္-၂ အတြက္ က်ပ္သိန္း(၁၀၀)

၅။ ႀကိဳးစားရြက္ေဆာင္သည့္ ပရိယတိသာသနာ

” ပရိယတိမူလံ သာသန အာယု ” ပရိယတိသာသနာသည္ ျမတ္ဗုဒၶ သာသာနာေတာ္၏အသက္ ဟု ဆိုသည့္အတိုင္ မႏၲေလးဓမၼရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာေက်ာင္းတိုက္ အေနျဖင့္ (၂၀၁၃)ခုႏွစ္တြင္ စာသင္တိုက္ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စာခ်ဆရာေတာ္ အပါး (၂၀) တို႔က တာ၀န္ယူကာ ကိုရင္ အပါး(၁၀၀)ေက်ာ္တို႔အား ပရိယတိ စာသင္၊စာခ် လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အထူးအေလးေပး ေဆာင္ြက္ေနပါသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ သာမေဏေက်ာ္လကၤာရမ်ား၊ အစိုးရစာေမးပြဲမ်ားအတြက္ သာမေဏမ်ားအား သင့္ေတာ္ေသာ ေက်ာင္းတိုက္မ်ားသို႔ ပို႕ေဆာင္သင္ၾကား ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုေစခဲ့ပါသည္။ ယခု (၂၀၁၈) ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းတြင္းပင္ စာ၀ါမ်ား စနစ္တက်ပို႕ခ် အစိုးရစာေမးပြဲမ်ား ၀င္ေရာက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

၆။ပဋိပတိသာသနာ လြန္စြာမွ ထြန္းကား

မႏၲေလးဓမၼရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာႀကီး၏ ပဋိပတိလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္
(က) ၀ါတြင္း၀ါပ တရားစခန္း (ရိပ္သာတြင္း) = ၆၂ ႀကိမ္
(ခ ) နိဗဒ (မီးၿငိမ္း) အထူးတရားစခန္းပြဲ (ၿမိဳ႕တြင္း) = ၂၆ ႀကိမ္

(ဂ ) လူငယ္ အထူးတရားစခန္းပြဲ (ရိပ္သာအတြင္း) = ၅ ႀကိမ္

(ဃ) ညအထူးတရားပြဲ (ၿမိဳ႕တြင္း) = ၅၅ ႀကိမ္ ထိေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၇။ စာရိတပညာ ျမွင့္ပါသည္ ေနာင္ေရး

မႏၲေလးဓမၼရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာႀကီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဗုဒဘာသာ ယဥ္ေက်းလိမၼာျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႕(ဗဟို)၊မႏၲေလးယဥ္က်းလိမၼာစင္တာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ က်ယ္ျပန္႔သည့္အတြက္ သီးသန္႔ အစီရင္ခံဖတ္ၾကားပါလိမ့္မည္။

၈။ ဘ႑ာေရးရာ သဒၵါပြား

မႏၲေလးဓမၼရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာႀကီး၏ ဘ႑ာေငြေၾကးလည္ပတ္မႈမွာ လစဥ္ တရားစခန္းပြဲမ်ား၊ နိဗဒကုသလဒါနအသင္းတည္ေထာင္ထားၿပီး စုဘူးမ်ားႏွင့္ စုေဆာင္းကာ ႏွစ္စဥ္ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္တြင္ စုေပါင္းလွဴဒါန္းကာ ေရစက္ခ်ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္က်င္းပပါသည္။
ႏွစ္စဥ္ နိဗဒအလွဴေငြ ေကာက္ခံရရွိမႈမ်ားမွာ
(၁) ၂၀၀၉ – ခုႏွစ္ = ၁၇၆ (သိန္း)
(၂) ၂၀၁၀ – ခုႏွစ္ = ၃၃၇ (သိန္း)
(၃) ၂၀၁၁ – ခုႏွစ္ = ၅၂၅ (သိန္း)
(၄) ၂၀၁၂ – ခုႏွစ္ = ၆၀၁ (သိန္း)
(၅) ၂၀၁၃ – ခုႏွစ္ = ၇၈၃ (သိန္း)
(၆) ၂၀၁၄ – ခုႏွစ္ = ၇၉၄ (သိန္း)
(၇) ၂၀၁၅ – ခုႏွစ္ = ၇၇၉ (သိန္း)
(၈) ၂၀၁၆ – ခုႏွစ္ = ၇၆၅ (သိန္း)
(၉) ၂၀၁၇ – ခုႏွစ္ = ၇၉၈ (သိန္း)
(၁၀) ၂၀၁၈ – ခုႏွစ္ = ၉၁၄ (သိန္း)

၉။ နိဂုံးကမတ္ အဆုံးသတ္

ဓမၼရံသီအဓိပတိနာယကခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၾသ၀ါဒလမ္းညႊန္မႈကိုရိုသစြာ ခံယူလွ်က္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးႏွင့္ ဓမၼရံသီသာသနာျပဳ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ပရိယတ္၊ ပဋိပတ္၊ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားကို လနယ္ ေနသို႕ ထြန္းလင္းလာေစဖို႕ရန္ မႏၲေလးဓမၼရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာႀကီး၏ နာယကလူႀကီးမ်ား၊ အမႈေဆာင္ဒကါ၊ ဒကါမမ်ားမွ ေရွ႕ဆက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ သြားပါမည့္အေၾကာင္းရိုေသေလးစားစြာေလွ်ာက္ထားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။